Kanał Wyżej
zasady funkcjonowania

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, która działa na terenie m.st. Warszawy. Siedziba Centrum znajduje się przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie. Centrum kieruje Dyrektor. Zgodnie z zapisem w Statucie CUS odpowiada on za prawidłowe funkcjonowanie Centrum i reprezentuje go na zewnątrz.
·        Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”  działa w szczególności na podstawie:

- statutu nadanego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą nr XXXVIII/982/2016  z dnia 16 grudnia 2016 r.;
-  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zpóźn. zm.);
-  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
-  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2016 r. poz. 930, z późn. zm.);
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, z późn. zm.).



Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
zasady funkcjonowania

Wersja standardowa