Kanał Wyżej
przedmiot działania

Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" realizuje zadania własne
i zlecone m.st. Warszawy oraz inne wynikające z rozeznania potrzeb. 
Do zadań własnych Centrum należy:
 
· organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
· opracowanie standardów usług opiekuńczych i okresowa ewaluacja standardów;
· nadzorowanie i kontrolowanie realizacji usług opiekuńczych;
· diagnozowanie problemów społecznych w obszarze swojego działania oraz określenie potrzeb w tym zakresie;
· sporządzanie sprawozdawczości;
· udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej
m.st. Warszawy.

Do zadań zleconych Centrum należy:
 
·  organizowanie i koordynowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania.

Inne zadania, jakie realizuje Centrum to:
 
·  inicjowanie i organizowanie usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, których celem będzie utrzymanie lub poprawa ich samodzielnego funkcjonowania oraz zapewnienie im kontaktu z otoczeniem;
·  organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad osobami wymienionymi w ww. punkcie;
·  organizowanie szkoleń z zakresu świadczenia usług opiekuńczych.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
przedmiot działania

Wersja standardowa